Torsk - oppskrift

>

Torskefiskeriene foregår langs hele norskekysten, i Barentshavet og ved Svalbard. Man skjelner mellom kysttorsken, som er forholdsvis stasjonær langs kysten, og den norsk-arktiske torskestammen, som har sitt oppvekstområde i Barentshavet og ved Svalbard. Fisket etter kysttorsk som vi har så mange deilige oppskrifter på foregår stort sett året rundt, mens de øvrige torskefiskeriene er mer sesongbetonte. Skreifisket etter gytemoden norsk-arktisk torsk foregår på strekningen Nordkapp–Stad og varer fra februar til april. Fisken kommer inn til kysten for å gyte i overgangslaget mellom varmt og salt golfstrømvann og det kalde og lite salte kystvannet. Her finner torsken den rette temperatur og saltholdighet for eggenes utvikling. Best kjente felter er Lofotbankene, Senja- og Vesterålsbankene. Før skreisesongen er over, begynner fisket utenfor finnmarkskysten. Der fiskes det etter ung, umoden og til dels eldre, utgytt torsk. Tidligere deltok norske fiskere også i torskefisket ved Island, Vest-Grønland og Newfoundland, men fisket opphørte som følge av innføringen av økonomiske soner på 200 nautiske mil i 1977. Men de spiser fortsatt torsk laget etter de beste oppskrifter der enda. Torskefisket er det økonomisk viktigste norske fiskeriet, og det er av stor betydning for næringslivet og bosetningen langs kysten. Mens det har vært betydelige svingninger i bestandsgrunnlaget og i oppfisket kvantum, har det i løpet av etterkrigsperioden vært en betydelig økning i torskens fangstverdi. Norsk fangst i 2005 utgjorde 226 000 tonn. Torskefisket stod i 2004 for 17 % av verdien av norsk fiskeeksport (inkludert oppdrettsfisk).